<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2281179115458324&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Har du råd att strunta i grön IT?

Mar 12, 2019

Trycket på företags IT-budgetar ökar. Mer ska klaras av inom en given budgetram. Samtidigt ökar pressen på företag att minska sin miljöpåverkan - och IT är en stor bov i miljödramat. Därför måste företag hitta IT-lösningar som inte bara är kostnadseffektiva utan också gröna.

Colleagues in a data center standing in front of drawings of a planet with other sketches

För de flesta företag är det inte troligt att det är strategiskt viktigt att kunna hantera sitt eget datacenter. Följaktligen outsourcas allt fler sin datacenterdrift till tredjepartsleverantörer. Därigenom får företagen lägre kostnader och mer operativt pålitliga och effektiva datacentertjänster.

Samtidigt etableras nu gröna datacenter. Dels på grund av miljöhänsyn, men också för att gröna datacenter kan fungera mycket mer kostnadseffektivt. Jämfört med standarddatacenter – eller att bygga, äga och hantera ett internt datacenter kan den totala ägandekostnaden (TCO) för ett grönt datacenter vara betydligt mindre. Detta beror på lägre CapEx genom stordriftsfördelar, minskade energikostnader genom låg effektförbrukningseffektivitet (PUE), lägre OpEx genom specialiserad kompetens och effektiv drift och ett övergripande klimatpositivt resultat genom att återanvända värmen som datacentret producerar.

Många företag behöver lägga större vikt vid att förstå den verkliga miljöpåverkan av inte bara deras egna affärsprocesser, utan också av tredjepartsleverantörer, affärspartners och de alla de olika affärsbeslut som fattas. Det här är inte alltid lätt, exempelvis kan miljöpåverkan av ett affärsbeslut vara oklart. Du kanske ändrar en tjänst för att skapa en mer hållbar slutprodukt för kunder, men bieffekten kan bli en ökad användning av data eller ett behov av större serverkapacitet, vilket kan leda till en negativ miljöpåverkan.

Kostnadsfördelen för gröna datacenter skapar också ett utrymme för dem att fungera med mycket högre driftssäkerhet. Kostnaderna för ett driftstopp kan enkelt överstiga alla andra kostnader som är förknippade med datacenter. Enligt Ponemon Institute är den genomsnittliga kostnaden för ett oplanerat datacenteravbrott över 740 000 dollar. Med en effektiv hantering kan många fall av driftstopp undvikas.

Datacenters driftssäkerhet klassificeras av Uptime Institute i nivåer, vanligtvis nivå I, II och III. Ju högre nummer desto lägre sannolikhet för stillestånd. En klass IV-klassificering är emellertid nu tillgänglig. Detta garanterar uppemot 100% upptid till en kostnad motsvarande den genomsnittliga tier II-tjänsten.

Förutom att det alltså finns en ekonomisk kostnad för att ett företags IT-verksamhet inte är grön, finns det också en varumärkesrisk, om din egen tjänst eller outsourcade leverantörer kunde vara miljövänligare. Kunderna är mer engagerade i i mijöfrågor än någonsin och kommer naturligtvis att dras till dem som kan bevisa solida värden och bra miljöbeteende.

När klimat-positiva lösningar med högre servicenivå och stabilitet kan levereras till mycket lägre kostnader, har du råd att inte bli IT-grön?

Ladda ner e-guide: Sex vägar till ett grönare datacenter