Koldioxidutsläppen från IT går under radarn

Aug 07, 2018

Vår tids informationssamhälle går under radarn vad gäller dess behov av fossila bränslen. Det överskrider flygsektorns utsläpp och ändå är det inte något vi diskuterar eller uppmärksammar. På samhällsnivå mäter vi utsläppen per bransch och per industri men vi ser inte det samlade utsläppet från IT som skär genom alla branscher och industrier. Och på det enskilda företaget tänker man att IT-utsläppen är relativt små jämfört med den huvudsakliga affärens CO2-påverkan - eller så har man bara inte tänkt på det eftersom servrar, moln och annat står någon annanstans.

co2-emission

 Ett sätt att räkna på elektricitetsåtgången för ICT är att göra följande uppdelning:

  • Datacenter som har blivit gigantiska lagerhus för superdatorer
  • Bredband och trådlösa nätverk
  • Myriaderna av enheter såsom laptops, mobiler, digitala TV etc.
  • Tillverkningen av all hårdvara till ICT-sektorn

Hur kan det vara så? En förklaring är att vi inte mäter på det sättet. Alla branscher och organisationer som mäter sina utsläpp gör det utifrån sin verksamhet och i de flesta verksamheter är inte ICT huvudsysslan utan en stödjande verksamhet – och klumpas ihop med kontorets strömförsörjning etc. Varje enskild individ som surfar och arbetar på en rad olika enheter, mäter inte utsläppet som genereras av att allt som finns på nätet måste lagras någonstans och transporteras genom nätet till och från användaren. 

För de allt fler organisationer och branscher som verkar direkt inom ICT, har man inte tänkt på att mäta energiåtgången för data i molnet – det ligger ju i molnet och är därmed utanför den egna verksamheten.

Men för molnoperatörerna och datacenteroperatörerna som lagrar all data är det här inte en ny fråga. De största företagen i världen, däribland Google och Microsoft, arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan genom att använda grön el och effektivisera energiåtgången maximalt. Likaså operatörerna och hårdvarutillverkarna.

Problemet är att stora investeringar har gjort i gammal utrustning som fortfarande används. Ineffektiva datacenter ur energisynpunkt. På platser som är beroende av fossila bränslen. Företag som lagrar sina egna servrar har inte den enskilda serverns energiåtgång eller energikälla som väsentlig fråga – men tillsammans utgör alltså sektorn världens största klimatbov. 

Så hur ska vi komma åt detta? Ett sätt är naturligtvis att införa en koldioxidskatt. Men vad vi framför allt tror på är att börja mäta. Hur stort är din verksamhets ICT-koldioxid-avtryck om datatrafik och molntjänster räknas in? Stora koldioxidvinster kan göras snabbt genom att ställa krav på leverantörer av molntjänster och datacenteroperatörer – så mycket som uppemot hälften av utsläppen kan reduceras genom att komma åt dessa utsläpp.

Vi på EcoDataCenter arbetar för att ändra normen för hur datacenter och molntjänster byggs och drivs. Se till att ditt datacenter är grönt, och inte bara drivs på förnybar energi, utan att det också tar tillvara spillvärmen. Normen ska vara ett minimalt koldioxidutsläpp, kombinerat med ett krav om att återanvända värmen på ett sätt som åtminstone neutraliserar koldioxidutsläpp. Och det är möjligt redan idag – problemet är bara att frågan går under radarn.